Sekolah Dasar

Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, pengolahan data, pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta evaluasi dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelaksanaan kurikulum nasional serta muatan lokal Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai  fungsi :

 1. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 3. pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana prasarana pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 4. penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 5. pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 6. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan, penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 7. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 8. pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian lisensi rekomendasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 9. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data, pembinaan dibidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
 10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pembinaan di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pada pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 11. penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar